เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall

ขอต้อนรับสู่ Shopee Mall เป็นบริการเสริมที่ให้บริการโดย Shopee โดยผู้ซื้อที่ได้ลงทะเบียนกับ Shopee สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้ (“เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall”) เมื่อท่านได้ซื้อสินค้า Mall (ตามคำนิยามด้านล่างนี้) ใน Shopee Mall จากผู้ขายที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่ง Shopee ได้คัดสรรมาแล้วอย่างบรรจง (ในกรณีนี้ ผู้ขายจะเรียกว่า “Mall Seller” ส่วนผู้ซื้อจะเรียกว่า “Mall Buyer”) หากคุณเป็น Mall Buyer และได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจาก Shopee Mall แล้ว เราจะถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมและตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall ในกรณีเดียวกัน หากคุณเป็น Mall Seller เราจะถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมและตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall ในกรณีที่คุณตกลงเข้าร่วมโครงการ Shopee Mall นี้อยู่ โดยที่เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายอื่นๆของ Shopee ซึ่งเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและนโยบายดังกล่าว–กรุณาอ่านเงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายของช้อปปี้ อื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เนื่องจากข้อกำหนดและนโยบายดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของท่าน ทั้งนี้ คำนิยามใดๆ ที่ใช้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall ฉบับนี้ซึ่งไม่ได้มีการตีความไว้ ให้มีความหมายเดียวกับคำนิยามในเงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือนโยบายของ Shopee ที่มีผลบังคับใช้ โดย Shopee อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall ฉบับนี้ได้ตามดุลยพินิจของช้ Shopee ตามเงื่อนไขการให้บริการ

1.    นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าของ Shopee Mall


1.1         Mall Buyer สามารถร้องขอคืนเงินและ/หรือสินค้าที่ได้ซื้อจากโครงการ Shopee Mall ได้ (“สินค้า Mall”) โดยการกรอกสลิปขอคืนเงินหรือสินค้าที่ได้ส่งไปพร้อมกับพัสดุ (“ใบส่งสินค้าตอบกลับ”) และคืนสินค้า Mall ให้แก่ Shopee ภายในสิบห้า (15) วันตามปฏิทินนับจากวันที่สินค้า Mall ได้ถูกจัดส่งให้แก่ Mall Buyer แล้ว (“ระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”) โดยปกติแล้ว วันดังกล่าวคือวันที่ Mall Buyer ได้รับสินค้า Mall อย่างไรก็ตาม หาก Mall Buyer ไม่ได้รับสินค้า Mall ดังกล่าวเนื่องจาก Mall Buyer ไม่ได้อยู่ที่สถานที่จัดส่งหรือ Mall Buyer ได้ระบุรายละเอียดที่อยู่จัดส่งไม่ชัดเจน ให้นับวันที่ได้มีการติดต่อพยายามจัดส่งสินค้าเป็นวันแรก


1.2         Mall Buyer จะต้องส่งสินค้า Mall ไปยังสถานที่ที่ Shopee กำหนดภายในสาม (3) วัน หลังจากที่ได้มีการร้องขอคืนสินค้าและไม่ว่าในกรณีใดจะต้องไปเกินระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการคืนสินค้า Mall นั้น Mall Buyer จะต้องแนบใบส่งสินค้าตอบกลับมาด้วย โดยจะต้องใส่ใบส่งสินค้าตอบกลับดังกล่าวไว้ในกล่องพัสดุที่ได้จัดส่งให้แก่ Mall Buyer และใบส่งสินค้าตอบกลับจะต้องระบุที่อยู่ที่สินค้า Mall จะถูกส่งคืน สินค้า Mall ที่ถูกส่งคืนทุกชิ้นโดยวิธีดังกล่าวหรือส่งคืนโดยผู้ส่งสาส์นที่ Shopee กำหนดภายในระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Shopee สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำขอใดๆ หากได้รับใบส่งสินค้าตอบกลับหลังระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือในกรณีที่สินค้า Mall ได้ถูกจัดส่งเกินกว่าเจ็ด (7) วันหลังจากที่ได้มีการแจ้งขอคืนสินค้า (แม้ว่าใบส่งสินค้าตอบกลับได้ถูกจัดทำครบถ้วนแล้ว)


1.3         Shopee จะเป็นผู้อนุมัติคำร้องขอคืนเงินและการคืนสินค้าของคุณโดยดุลยพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียว และจะแจ้งอนุมัติภายหลังจากที่เราได้ทำการตรวจใบส่งสินค้าตอบกลับที่ครบถ้วนและตรวจสอบสภาพของสินค้า Mall ที่ได้ส่งคืนให้ Shopee แล้ว ทั้งนี้ สินค้า Mall ที่ถูกส่งคืนจะต้องมีสภาพอย่างน้อยดังนี้

·       เป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

·       มีสภาพครบถ้วนสมบูรณ์และมีส่วนประกอบทุกชิ้นครบตามที่ได้สั่งซื้อ

·       สินค้าจะต้องถูกเก็บที่อยู่ในหีบห่อของเดิมและมีป้ายราคาติดอยู่


หากมีการเพิ่มเติมข้อกำหนดเรื่องสภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืน Shopee จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ SMS หรืออีเมลล์ ข้อกำหนดเรื่องสภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืนนี้จะเรียกว่า “สภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืน”1.4         ทั้งนี้ โปรดทราบว่าสินค้า Mall บางประเภทอาจไม่อยู่ภายใต้บทกำกับของนโยบายการคืนเงินและสินค้าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall รวมถึง

·    สินค้าเชิงดิจิตอล เช่น บัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ สินค้าที่ใช้ในการอัดเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว หรือซอฟแวร์;

·    สินค้าที่เน่าเปื่อยได้ง่ายหรือย่อยสลายหรือสิ้นสภาพได้อย่างรวดเร็ว เช่น สินค้าของชำ; และ

·    สินค้าที่ไม่เหมาะสมที่จะคืนโดยคำนึงถึงการป้องกันเรื่องสุขภาพหรือความสะอาด เช่น เครื่องสำอาง ชุดว่ายน้ำ หรือชุดชั้นใน

หากมีสินค้า Mall ใดๆ ที่ได้รับการยกเว้นจากนโยบายการคืนเงินและสินค้าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall แล้ว Shopee จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางไซต์ของเราหรือแจ้ง Mall Buyer อย่างไรก็ตาม นโยบายของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าได้ตลอดเวลาและสินค้า Mall บางประเภทอาจจะได้รับการยกเว้นภายหลังจากที่ Mall Buyer ได้ซื้อสินค้าดังกล่าวไปแล้ว ทั้งนี้ สินค้า Mall ที่ได้ถูกยกเว้นออกจากจากนโยบายการคืนเงินและสินค้ากำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี่จะเรียกว่า “สินค้าที่ถูกยกเว้น”

1.5         Shopee สงวนสิทธิในการ (ก) เพิ่มหรือแก้ไขรายการสินค้าที่ถูกยกเว้นและ/หรือสภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืน และ (ข) แก้ไข ยกเลิก หรือระงับนโยบายการคืนเงินและสินค้าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall (รวมถึงระยะเวลาของระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) แล้วแต่กรณีได้ตลอดเวลาและโดยใช้ดุลยพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียว


1.6         โดยใช้ดุลยพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียว Shopee อาจปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้า Mall ที่ถูกส่งคืน (และการร้องขอคืนเงินและคืนสินค้าที่เกี่ยวข้อง) ในกรณีที่

·       เป็นสินค้าที่ถูกยกเว้น

·       เป็นสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืน

·       ใบส่งสินค้าตอบกลับสำหรับสินค้า Mall นั้น ได้ถูกจัดทำขึ้นภายหลังจากที่ระยะเวลาของระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้สิ้นสุดลง หรือ

·       สินค้า Mall ได้ถูกส่งคืนโดยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดใยข้อ 1.2 ข้างต้น

โปรดทราบว่าการพิจารณาของ Shopee จะอิงตามบรรดาเงื่อนไขและข้อกำหนดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (รวมถึงรายการสินค้าที่ถูกยกเว้น ข้อกำหนดสภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืน และระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) และเป็นไปตามข้อกำหนดตามข้อ 1.5 ข้างต้นนี้ โดยที่รายการสินค้าที่ถูกยกเว้น ข้อกำหนดสภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืน และระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นอาจจะเปี่ยนแปลงไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่ Mall Buyer ได้จัดทำใบส่งสินค้าตอบกลับหรือได้ส่งสินค้า Mall คืน

หาก Shopee ได้ปฏิเสธการร้องขอคืนเงินและคืนสินค้า Shopee จะทำการส่งสินค้า Mall ดังกล่าวไปยังที่อยู่ของ Mall Buyer ที่ได้จัดส่งไปก่อนหน้านี้ และ Shopee มีสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ในการจัดส่งสินค้าดังกล่าวคืนจาก Mall Buyer    

1.7         Shopee สงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้งาน Shopee Mall ของผู้ใช้ หากเราสงสัยว่าได้มีการใช้นโยบายการคืนเงินและสินค้าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall อย่างไม่ถูกต้อง และ ในกรณีที่ Shopee เห็นสมควร Shopee อาจทำการเปรียบเทียบปรับ (รวมถึง การเรียกชดใช้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างถูกต้อง)


1.8         นโยบายการคืนเงินและสินค้า Mall ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากนโยบายการคืนเงินและสินค้าทั่วไปที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและสินค้า ในกรณีที่มีข้อความที่ไม่ตรงกัน ให้ยึดนโยบายการคืนเงินและสินค้า Mall ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้เป็นหลักในการบังคับใช้กับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้า Mall


2.    เงื่อนไขและข้อกำหนด Mall Seller


2.1         หากคุณเป็น Mall Seller คุณควรต้องได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shopee เรื่องการที่คุณได้เลือกเข้าร่วมโครงการ Shopee Mall แล้ว หากคุณไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ Shopee Mall อีกต่อไปไม่ว่าเวลาใดๆ โปรดแจ้ง Shopee เป็นลายลักษณ์อักษร มิเช่นนั้น เราจะถือว่าคุณได้เลือกที่จะเข้าร่วมโครงการ Shopee Mall นี้ต่อไปและคุณได้ให้ความยินยอมและตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall


2.2         Mall Seller แต่ละรายให้คำรับรองว่าสินค้า Mall ที่ได้เสนอขายบน Shopee Mall และได้จัดส่งให้ Mall Buyer นั้น (ก) ถูกต้องตาม (i) กฎหมายและ (ii) รายละเอียดสินค้าที่ได้ระบุไว้ (และได้แสดงให้แก่ Mall Buyer) บนไซต์ รวมถึง การให้คำรับรองและการรับประกันสินค้า รายละเอียดสินค้า แบบแผน ตัวอย่าง เกณฑ์ผลงานและคุณภาพ ความปลอดภัยและความสะอาดที่จำเป็น และ (ข) ไม่มีข้อชำรุดบกพร่อง ในการนี้ Mall Seller แต่ละรายรับทราบและตกลงว่าตนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือการเรียกสินค้าคืนโดยภาครัฐหรือเอกชน และจะไม่ทำการเรียกร้องใดๆ จาก Shopee จากเหตุการณืดังกล่าว


2.3         หากพบว่า Mall Seller ได้เสนอขายหรือขายสินค้า Mall บน Shopee Mall อันเป็นสินค้าที่ถูกจำกัดตามนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด Shopee สงวนสิทธิในการเพิกถอนสินค้า Mall ออกจาก Shopee Mall และคืนค่าสินค้า (รวมถึงปรับเปลี่ยนจำนวนใดๆ) ให้แก่ Mall Buyer ที่ได้ซื้อสินค้า Mall ดัวกล่าว (แม้ว่าทาง Mall Buyer ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 1 ข้างต้นนี้) ซึ่งในกรณีดังกล่าว Mall Seller ตกลงที่จะชดเชยเงินจำนวนที่ได้คืนไปแล้วให้แก่ Shopee (รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด) และอนุญาตให้ Shopee หักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากเงินที่ Shopee จะต้องนำส่งแก่ Mall Seller หรือให้ดำเนินการอื่นใดตามดุลยพินิจของ Shopee


2.4         การตัดสินใจของ Shopee ในการอนุมัติคืนเงินค่าสินค้าหรือคืนสินค้า Mall ตามข้อ 1 จะมีผลบังคับใช้ต่อ Mall Seller ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ Mall Seller ตกลงที่จะปฏิบัติหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นต่อการคืนเงินหรือคืนสินค้าให้แก่ Mall Buyer ตามที่ Shopee ได้อนุมัติแล้ว


2.5         Mall Seller ตกลงและยอมรับว่า Shopee มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการส่งสินค้า Mall คืนโดยไม่มีใบส่งสินค้าตอบกลับ รวมถึงหักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากเงินที่ Shopee จะต้องนำส่งแก่ Mall Seller


2.6         หาก Shopee ได้อนุมัติการคืนเงินหรือสินค้าแล้ว Shopee จะทำการส่งสินค้า Mall ดังกล่าวไปยังที่อยู่ที่ Mall Seller ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้เป็นลายลักษน์อักษรเพื่อให้สิ้นสุดกระบวนการการคืนเงินและสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก Mall Seller ตราบใดที่ที่อยู่ดังกล่าวนั้นอยู่ภายในประเทศเดียวกันกับที่สินค้า Mall ได้ลงรายการไว้เพื่อขายบนไซต์ (“ที่อยู่ในประเทศ”) หาก Mall Seller ไม่ได้แจ้งที่อยู่ในประเทศไว้สำหรับการคืนสินค้า Mall หรือไม่สามารถรับสินค้า   Mall ที่ถูกส่งคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตามที่ Shopee เห็นสมควร) Shopee สงวนสิทธิที่จะกำจัดสินค้า Mall ดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ ตามที่ Shopee เห็นสมควรและถือว่า Mall Seller ได้สละสิทธิในสินค้า Mall ดังกล่าวทั้งหมด


2.7         หาก Shopee ได้ปฏิเสธการร้องขอคืนเงินและคืนสินค้า โดยที่ Shopee ได้รับสินค้ามาแล้ว Shopee จะทำการส่งสินค้า Mall ดังกล่าวไปยังที่อยู่ของ Mall Buyer ที่ได้จัดส่งไปก่อนหน้านี้ และ Shopee มีสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ในการจัดส่งสินค้าดังกล่าวคืนให้แก่ Mall Buyer ตามข้อ 1.6     


3.    นโยบายสินค้าแท้ 100% ของ Shopee Mall


3.1         สินค้าที่วางจำหน่ายโดย Mall Seller จะต้องเป็นสินค้าของแท้ 100%


3.2         ห้ามวางจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบใน Shopee Mall คำว่า “สินค้าปลอมแปลง” รวมถึงสินค้าที่ได้ทำขึ้นโดยการลอกเลียนแบบสินค้าของแบรนด์ที่มีอยู่ก่อนแล้วโดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือฉ้อโกง และอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัด ซึ่ง

·       สินค้าที่ละเมิดกฎหมายของประเทศที่สินค้านั้นได้ถูกวางจำหน่าย

·       สินค้าที่เป็นของปลอมหรือลอกเลียนแบบสินค้าทางการที่มีอยู่ก่อนแล้ว

·       สินค้าที่ไม่เคยจัดทำขึ้นโดยแบรนด์ใดๆ

·       สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าแสดงอยู่บนผลิตภัณฑ์ หีบห่อหรือทตำแหน่งอื่นใดของสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

·       สินค้าที่มีการออกแบบโดยเฉพาะเจาะจง (เช่น ตัวละครหรือรูปแบบสีสันของการ์ตูน) ที่ได้รับความคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

·       สินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสินค้าอื่น (เช่น สินค้าลอกเลียนแบบสินค้าที่มียี่ห้อ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีโลโก้ก็ตาม) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

·       สินค้าที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าแสดงไว้บนภาพแสดงสินค้าในขณะที่วางจำหน่าย แต่สินค้าที่ได้ถูกจัดส่งไปนั้นมีเครื่องหมายการค้าอยู่

·       การใช้ภาพของสินค้าที่เครื่องการค้าของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในการวางจำหน่ายสินค้า


3.3         สินค้าที่ถูกสั่งทำ (“OEM”) สามารถวางจำหน่ายได้ตราบเท่าที่ไม่ได้มีการแสดงโลโก้ทางการของแบรนด์ไว้ในภาพสินค้า OEM ดังกล่าว และไม่มีการอ้างถึงชื่อทางการของแบรนด์ในรายละเอียดของสินค้า


3.4         เมื่อ Shopee ร้องขอ Mall Seller จะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสินค้า Mall เป็นของแท้ (ตามที่ Shopee เห็นสมควร) โดยพลัน รวมถึง แต่ไม่จำกัดซึ่ง เอกสารใบแจ้งหนี้จากผู้ผลิตสินค้า สัญญาจัดจำหน่ายที่ได้อนุมัติแล้ว และ/หรือเอกสารรับรองสินค้าของแท้ (“หลักฐานแสดงสินค้าของแท้”)


3.5         หาก Mall Seller ไม่สามารถนำส่งหลักฐานแสดงสินค้าของแท้ได้ Mall Seller จะต้อง

(ก) ยอมรับสินค้า Mall คืนจาก Mall Buyer

(ข) คืนเงินค่าสินค้าให้แก่ Mall Buyer ในจำนวนสองเท่าของราคาสินค้าที่ Mall Buyer ได้ชำระ หรือในกรณีที่ Shopee ได้คืนค่าสินค้าไปให้ Mall Buyer แล้ว ให้ Mall Seller คืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่ Shopee

(ค) รับผิดชดใช้ Shopee ซึ่งค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสียและความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อ Shopee (รวมถึงแต่ไม่จำกัดซึ่งความสูญเสียด้านกู๊ดวิล – loss of goodwill) ตามที่ Shopee กำหนดโดยดุลยพินิจของ Shopee


3.6         โดยดุลยพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ Shopee เห็นว่า Mall Seller ได้ละเมิดข้อ 3 นี้ Shopee อาจดำเนินการใดๆ ที่ Shopee เห็นควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดซึ่ง การนำสินค้าปลอมแปลงออกจากไซต์ การห้ามไม่ให้วางขายหรือโฆษณาสินค้าชนิดเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และ/หรือจำกัด ระงับ หรือยกเลิกบัญชี Shopee และ/หรือการเข้าถึง Shopee Mall ของ Mall Seller ในกรณีดังกล่าว การจำกัด ระงับ หรือยกเลิกบัญชี Shopee ของ Mall Seller จะไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดของ Mall Seller ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้แต่อย่างใด


อัพเดตล่าสุด 21 มกราคม 2562

Back to top